تبلیغات
روانشناسی و مشاوره - عوامل دخیل در شکل گیری ارتباط
روانشناسی خودمانی - مشاوره خصوصی
دانلود رایگان تست روانشناسی شخصیت شناسی و تیپ شناسی

دانلود تست شخصیت شناسی

جهت دانلود تست شخصیت شناسی، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید. لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پس از پاسخگویی به تستها طبق توضیحات صفحه اول آن، تیپ شخصیتی شما مشخص می شود. مشخصات کامل هر تیپ را می توانید در لینک زیر مطالعه نمایید.
ایمیل
 


ورود مستقیم به سایت روان مشاور


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com


iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com


مجله روابط عمومی - شماره 43 - ترجمه: شکل گیری عقیده فردی: الگویی ... www.noormags.com/view/fa/articlepage/6262/41/text هدف ما در این فصل،مشخص کردن عوامل‏ مختلف دخیل در شکل‏گیری یک عقیده و ... با این همه ارتباط عوامل یاد شده آنچنان‏ قوی نیست که یک مجموعه تفکیک‏ناپذیر را شکل‏ ... پرتال جامع علوم انسانی - عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعندی بسیاری از محققین در محیطهای ... طراحی ومطالعه مسائل یادگیری وآموزش - چگونه می توانم تعامل اجتماعی را ... tarahi-88.blogfa.com/post-47.aspx عوامل دخیل در شکل گیری ارتباط: عوامل درونی: ۱-شخصیت:بعضی انسانها ذاتا خنده رو بشاش و سر زنده هستند و با دیگران به سرعت ارتباط برقرار می کنند و در عوض گروه ... نیروهای اجتماعی مؤثر در انقلاب مشروطیت ایران - مؤسسه مطالعات تاریخ ... www.iichs.org › مقالات حال این پرسش مطرح است كه كدام نیروهای اجتماعی در روند شكلگیری و تدوام انقلاب مشروطه ... بودند در بین اقشار یا گروههای صاحب نفوذ و مؤثر در انقلاب مشروطیت  و عمقی خاک منطقه تونلی پارامترهای درصد رس، درصد سیلت، سدیم، SARو ESP در سطح 95% دارای اختلاف معنی دار است. همچنین نفوذ حداکثر لحظه ای و نفوذ تجمعی بین افق های سطحی و عمقی در سطح 95% دارای اختلاف معنی دار بوده، و پارامترهای کاربری اراضی، زمین شناسی، شیب اراضی، و شدت بارندگی برایجاد فرسایش تونلی موثر است. واژگان كلیدی: فرسایش آبی، فرسایش تونلی، املاح خاک، انحلال، استان فارس ارزیابی کارایی روشهای روندیابی سیلاب در رودخانه جزر و مدی زهره نگارش: مرتضی دهقانی استاد راهنما: دکترعلی کرمی خانکی استاد مشاور: مهندس مهدی وفاخواه تاریخ دفاع: 16/2/83 چكیده: روند یابی سیل، كاربرد فراوانی در مسایل مربوط به پیش بینی سیل، طراحی مخازن، سامان دهی رودخانه، محاسبه ارتفاع سیل بندها ، دیواره های موازی رودخانه و... دارد. با وجود تكنیك های روند یابی و داشتن هیدروگراف سیل یك نقطه، می توان ارتفاع سیل مورد نظر رادر هر نقطه از مسیر رودخانه تعیین كرد. حتی می توان هیدروگراف یك ایستگاه را با دوره بازگشت های مختلف (دوره بازگشت طرح مورد نظر) از طرق مختلف آماری تهیه كردو سپس این هیدروگراف را در طول رودخانه درنقاط مختلف روند كرد. برای روندیابی سیلاب در رودخانه از روشهای هیدرولیكی وهیدرولوژیكی استفاده می گردد. حل روشهای هیدرولیكی پیچیده و طولانی می باشد بنابراین استفاده از روشهای هیدرولوژیكی كه با محاسبات كمتر و ساده تر می تواند جوابهای قابل قبولی ارائه كند اجتناب ناپذیر است. روشهای هیدرولوژیكی در رودخانه هایی که فرآب در آن موثر است قابل اجرا نیستند و در این مناطق باید از روشهای هیدرولیکی روندیابی استفاده کرد. در این تحقیق به منظور انتخاب مناسب ترین روش روندیابی هیدرولوژیكی از بین روشهای ماسكینگام، كانوكس، آت – كین اصلاح شده و روش ماسكینگام – كانژ و همچنین انتخاب مناسب ترین روش انتخاب ضرایب هر مدل ، بازه دهملا – هندیجان در حوزه آبخیز رودخانه زهره انتخاب گردید. برای بررسی وضعیت جریان در حالت جزر و مدی رودخانه از برنامه ریاضیMIKE21 استفاده گردید. به منظور ارزیابی روشهای هیدرولوژیكی فوق تعداد 5 سیل انتخاب و هیدروگراف ورودی به بازه (ایستگاه دهملا) به وسیله روشهای مختلف انتخاب ضرایب روندیابی گردید. در مرحله بعدی پس از انتخاب مناسب ترین روش تعیین ضرایب مدلهای مختلف با این ضرایب مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی روند جریان سیلابهای مدی پس از کالیبراسیون مدل MIKE21 صورت گرفت. برای ارزیابی كارآیی روشها از شاخصهای آماری مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب کارایی استفاده شد نتایج نشان داد كه مناسب ترین روش انتخاب ضرایب روش گرافیکی است، مدلهای مورد مقایسه تفاوت چندانی نسبت به یکدیگر ندارد و همگی از نظر آماری مناسب می باشند. برنامه ریاضی MIKE21 پس از کالیبره همبستگی خوبی را با داده های اندازه گیری شده نشان می دهد. واژگان كلیدی: روند یابی سیلاب، برنامه ریزی MIKE21، سیلاب های مدی، حوزه آبخیز زهره بررسی ارتباط بین پارامترهای بارندگی و عامل فرسایندگی در استان خوزستان نگارش: مرتضی بهزادفر استاد راهنما: دکتر حمید رضا مرادی استاد مشاور: دکتر سید حمیدرضا صادقی تاریخ دفاع: 21/4/83 چكیده: امروزه نقش بارندگی به عنوان نقطه شروع فرآیند فرسایش آبی انكار ناپذیر بوده و عمل پراكنده شدن ذرات خاك بوسیله قطرات باران مهمترین عامل در فرسایش آبی محسوب می گردد. باران به كمك انرژی جنبشی خود كه به كمك شاخص فرسایندگی قابل توصیف می باشد، پیوستگی و چسبندگی ذرات خاك را بر هم می زند و آنها را مستعد حمل می نماید. ویشمایر و اسمیت(1958) ضمن ارائه مدل جهانی فرسایش خاك(USLE)، به رابطه مستقیم بین هدر رفت خاك و خصوصیات بارندگی اشاره و شاخص فرسایندگی باران(R) را معرفی كرده اند. تحقیق حاضر نیز كه به منظور بررسی ارتباط باند. نتایج حاصل از بررسی مشاركت زیر حوزه ها در تولید دبی خروجی نهایی در ایستگاه كرسنگ نیز نشان داد كه در كلیه فصول ایستگاههای 8، 11 و 15 ( بین حوزه خروجی نهایی ) به ترتیب دارای بالاترین میزان مشاركت در تولید روانآب ماهانه حوزه ابخیز مورد مطالعه بوده اند. واژگان كلیدی: مدیریت حوزه آبخیز، اولویت بندی، روانآب، حوزه آبخیز هراز نقش مقدار، مدت، شدت و پراكنش زمانی رگبار در درقت روانای تخمینی با مدل SCS نگارش: سیده لاله رضوی استاد راهنما: دکتر محمد مهدوی استاد مشاور: دکتر سید حمیدرضا صادقی تاریخ دفاع: 28/6/84 چكیده: به منظور برآورد ارتفاع روانآب و دبی اوج در حوزه های آبخیز، روش های تجربی و غیر مستقیم متعددی همانند SCS ابداع گردیده كه عموماً استفاده از این مدل ها در هارج از مناطق تهیه آنها با خطا همراه است. تحقیق حاضر با هدف واسنجی مدل SCS براساس خصوصیات اصلی رگبار و شناسایی مشخصه هاس مهم بارندگی در دقت تخمین روانآب در چهار نقطه از كشور انجام گردید. به منظور رگبارهای واجد اطلاعات همزمان بارش – روانآب انتخاب و مقدار روانآب ناشی از هر رگبار با استفاده از مدل تخمین زده و با مقادیر مشاهداتی مقایسه شد. نتایج حاصله نشان دهنده تطابق ضعیف روانآبهای مشاهداتی و تخمینی در چهار حوزه امامه، كسیلیان ، درجزین و خانمیرزا به ترتیب برابر 573/0 ، 018/0 ، 00/0 و 005/0 به دست آمد. به منظور بهبود این وضعیت، ضریب شاخص حداكثر ذخیره مدل و همچنین مقادیر شماره منحنی واسنجی وبا لحاظ مقادیر جدید مجدداً روانآب با استفاده از مدل برآورد و با روانآبهای مشاهداتی مقایسه شد. در این مرحله همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و تخمینی برای دو حوزه كسیلیان و درجزین پایین و به ترتیب برابر 029/0 و 000/0 و دو حوزه امامه و خانمیرزا بالا و به ترتیب برابر 921/0 و 914/0 بود. همچنین به منظور تعیین تاثیر هر یك از خصوصیات رگبار در خروجی مدل بین ضرایب واسنجی شده شاخص حداكثر ذخیره مدل و خصوصیات رگبار روابط رگرسیونی دو و چند متغیره برقرار گشت و مدل‌های به دست آمده با لحاظ حدود قابل قبول خطای تخمین و تایید با یكدیگر مقایسه و مناسب ترین مدل انتخاب شد. نتایج به دست آمده در حوزه های مورد مطالعه دلالت بر وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای بارش و ضریب شاخص حداكثر ذخیره تنها در حوزه آبخیز در جزین دارد به نحوی كه با مقایسه ضرایب همبستگی استاندارد شده هر یك از پارامترهای دخیل در مدل انتخابی مشخص شد كه مقدار، ماكزیمم مقدار بارش در زمان تمركز ، ماكزیمم شدت 30 دقیقه ای ، چارك دوم و چارك اول به ترتیب بیشترین تاثیر را در دقت خروجی مدل عهده دار می باشد. واژگان كلیدی: روانآب سطحی، مدل SCS، هدر رفت اولیه ، شماره منحنی، حوزه آبخیز امامه، حوزه آبخیز كسیلیان، حوزه آبخیز در جزین، حوزه آبخیز خانمیرزا بررسی تغییر كاربری اراضی در بیابان زایی محدوده شهر اردكان با استفاده از سنجش از دور نگارش: محمد رضا فاضل پور عقدائی استاد راهنما: دکتر حمید رضا مرادی استاد مشاور: دكتر سید حمید رضا صادقی- مهندس سید زین العابدین حسینی تاریخ دفاع: 23/7/84 چكیده: بیش از یك سوم اراضی كره زمین دارای اقلیم خشك و نیمه خشك بوده و پدیده بیابان كلیدی: ضریب زبری مانینگ، برآورد سیلاب، سرعت جریان، مولینه، حوزه‌ی آبخیز سد كارده، خراسان رضوی. اولویت بندی زمانی و مكانی سیل خیزی زیر حوزه‌های آبخیز كوشك آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS نگارش: حسن ایزانلو استاد راهنما: دكتر حمیدرضا مرادی استاد مشاور: دكترسید حمیدرضا صادقی تاریخ دفاع: 27/6/1385 چكیده: كشور ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، در اكثر مناطق دارای اقلیمی خشك و نیمه خشك بوده و همه ساله با وقوع سیلاب‌های فصلی با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه است. تحقیق حاضر به اولویت‌بندی زمانی و مكانی سیل‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز كوشك‌آباد خراسان رضوی با مساحت 45/87 كیلومتر مربع بر دبی اوج و حجم سیلاب، با استفاده از مدل HEC-HMS پرداخته است. در این تحقیق پس از تعیین دوره‌های هیدرولوژیكی و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تهیه هیدروگراف سیل، از روش شبیه‌سازی هیدرولوژیكی SCS در تبدیل رابطه بارش-رواناب در سطح زیرحوزه‌ها و نیز روندیابی آبراهه‌های اصلی به روش ماسكینگام به منظور استخراج هیدروگراف سیل خروجی حوزه استفاده شد. اولویت‌بندی زیرحوز‌ه‌ها از نظر سیل‌خیزی با كاربرد مدل HEC-HMS محاسبه شده و واسنجی لازم برای پارامترهایی چون تلفات اولیه، شماره منحنی و زمان تاخیر در هر دوره هیدرولوژیكی صورت گرفت. سپس با حذف متوالی و یك به یك زیرحوزه‌ها از فرایند روندیابی داخل حوزه، میزان مشاركت آنها در دبی اوج و حجم سیل خروجی حوزه در هر دوره هیدرولوژیكی تعیین و اولویت‌بندی مربوطه انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد از محل خروجی به طرف بالادست و بخش‌های میانی حوزه، تاثیر زیرحوزه‌ها در دبی اوج و حجم سیل خروجی كل حوزه به دلیل همزمانی حضور دبی و حجم سیل زیرحوزه‌ها در محل خروجی و اثر آنها بر یكدیگر، افزایش می‌یابد. همچنین میزان مشاركت كلیه زیرحوزه‌ها در سیل خروجی حوزه به مساحت بستگی ندارد. به این ترتیب، ارتباط بین مشاركت سیل زیرحوزه‌ها با مساحت آنها غیر خطی است. مقایسه اولویت‌بندی پتانسیل تولید سیل در دوره‌های هیدرولوژیكی متفاوت نیز از نظر آماری دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد. واژگان كلیدی: سیل‌خیزی, اولویت‌بندی زمانی و مکانی, كوشك‌آباد، خراسان رضوی, مدل HEC-HMS بررسی رسوبزایی نهشته‌های كواترنر دشت سجزی- كوهپایه اصفهان با استفاده از بارانساز نگارش: نیره غضنفرپور استاد راهنما: دكتر حمیدرضا مرادی استاد مشاور: دكتر سادات فیض نیا تاریخ دفاع: 25/7/1385 چكیده: فرسایش خاك به عنوان یكی از خطرات جدی برای رفاه و حتی حیات بشر به شمار می رود. از جمله عوامل موثر در فرسایش خاك، نقش زمین شناسی سطحی است كه هم از حیث حساسیت به فرسایش و هم از نظر میزان رواناب و رسوب قابل بررسی می باشد. سنگ ها و خاك های كواترنری معمول ترین مواد زمین شناسی هستند كه در نزدیكی سطح زمین یا بر روی آن یافت می‌شوند. از آنجا كه نهشته‌های كواترنری بستز زیستی بشر را تشكیل داده و اكثر فعالیت‌های حیاتی از قبیل منابع طبیعی، كشاورزی، شهرسازی و نظیر آنها بر روی سازندهای كواترنر بنا شده است، شناخت و بررسی آنها بسیار ضروری می‌باشد. اندازه‌گیری رواناب و فرسایش در مقیاس میكروپلات می‌تواند در طول دوره چند روزه و با شبیه‌سازی باران صورت گیرد. در این تحقیق به منظور بررسی حساسیت به فرسایش و رسوبزایی نهشته‌های كواترنر و كاربری اراضی، بخشی از زیر حوضه سجزی – كوهپایه واقع در حوضه آبخیز زاینده‌رود با مساحت 7/67091 هكتار انتخاب گردید. سپس اقدام به نمونه‌برداری از خاك جهت آنالیزهای آزمایشگاهی و به‌كارگیری دستگاه بارانساز مصنوعی جهت تولید رواناب و رسوب گردید. نمونه گیری توسط بارانساز در هر واحد كاری به دست آمده از تلفیق نقشه‌های زمین شناسی و كاربری اراضی صورت گرفت و نمونه‌های خاك نیز از مجاورت هر میكروپلات برداشت شد. از داده‌های جمع‌آوری شده جهت محاسبه فاكتور فرسایش پذیری و رسوبزایی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد. آنالیز های آماری نشان داد كه در منطقه مورد مطالعه رسوبزایی و فرسایش پذیری در نهشته‌های مختلف اختلاف معنی دار با هم داشته است. بررسی‌های انجام شده بر روی كاربری اراضی نشان داد كه رسوبزایی در كاربری های مختلف با یكدیگر اختلاف معنی‌داری ندارند ولیكن فرسایش‌پذیری یكسری پارامترهای فیزیكی و شیمیایی از نمونه های خاك برداشت شده در آزمایشگاه تعیین گردید. طبق نتایج مدل های رگوسیونی در تولید رسوب نهشته ها پارامترهای سیلت، ماسه، ماسه ریز، رطوبت نسبی و آهك و در فرسایش پذیری آنها سیلت + ماسه خیلی ریز، آهك سیلت، رس، ماسه خیلی ریز و هدایت الكتریكی نقش مؤثر داشته‌اند. واژگان كلیدی: نهشته‌های كواترنری، رسوبزایی، حساسیت به فرسایش، كاربری اراضی، بارانساز، دشت سجزی – كوهیاپه مدلسازی منطقه ای مو لفه های هیدرو گراف واحد مصنوعی با استفاده از پا رامترهای فیزیکی نگارش: علی افضلی استاد راهنما : دکترسید حمید رضا صادقی استاد مشاور: مهندس مهدی وفا خواه و دکتر عبد الرسول تلوری تاریخ دفاع: 27/4/1386 چكیده: تهیه هیدروگراف‌های سیل در راستای تامین اطلاعات ضروری پروژه‌های مهار سیلاب ضروری است. حال آنكه امكان دستیابی به اطلاعات دقیق سیلاب به دلیل مشكلات اجرایی و فقدان ایستگاه‌های هیدرومتری مناسب بسیار هزینه‌ بر و مشكل می‌باشد. از این رو استفاده از روش‌های تجربی و مدل‌های مبتنی بر ورودی‌های قابل دسترس بسیار ارزشمند می‌باشد. تحقیق حاضر در صدد تعیین ارتبا طات معنی‌دار بین پارامترهای فیزیکی حوزه و مولفه‌های مختلف هیدروگراف واحد به عنوان یكی از شیوه‌های مهم ارزیابی سیلاب بوده است. به همین منظور كلیه اطلاعات موجود در 10 ایستگاه هیدرومتری واقع در استان گیلان، مازندران و گلستان با مساحت كل 7/65912 كیلومتر مربع جمع‌آوری شد. سپس ارتباط بین 8 ویژگی هیدروگراف واحد دو ساعته و 9 پارامتر فیزیكی حوزه از طریق شیوه‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری شامل خوشه‌بندی، تجزیه عاملی، رگرسیون‌های دو و چند متغیره و در اشكال معمولی و تغییر شكل یافته داده‌ها انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از تحقیق دلالت بر كارایی بیش‌تر مدل‌های رگرسیونی دو متغیره در تبیین مولفه‌های زمانی هیدروگراف واحد و رگرسیون‌های چند متغیره در تخمین دبی هیدروگراف واحد با حداقل ضریب تبیین تعدیل شده 251/0 و حداكثر خطای تائید 97/40 داشته است.نتایج تحقیق همچنین حاكی از ارتباط بسیار معنی‌دار متغیرهای تغییر شكل یافته محیط، ارتفاع متوسط، شیب متوسط و طول آبراهه اصلی حوزه آبخیز با مولفه‌های هیدروگراف واحد دو ساعته منطقه مورد مطالعه بوده است. واژگان كلیدی: هیدروگراف، هیدروگراف واحد مصنوعی، مدل‌سازی هیدرولوژیکی، پارمترهای فیزیوگرافی نقش طول کرت های آزمایشی در دقت برآورد فرسا یش خاک استاد راهنما : دکترسید حمید رضا صادقی نگارش: مهدی بشری سه قلعه تاریخ دفاع: 27/4/1386 استاد مشاور: دکتر عب لح رنگ آور د الصا چكیده: جدایی ذرات خاک از محل اولیه و حمل به نقطه‌ای جدید، فرسایش خاک نامیده می‌شود. نیاز به تحقیقات فرسایش خاک منجر به احداث و توسعه طرح کرت‌های آزمایشی جهت کنترل شرایط حاکم بر فرآیند فرسایش خاک گردیده است. تحقیقات مختلف مؤید کاربرد کرت‌های با ابعاد مختلف و اهداف متنوع بوده، لیکن برای تعیین ابعاد مناسب کرت‌های آزمایشی جهت مطالعات فرسایش خاک تلاش چندانی صورت نگرفته‌است. لذا در تحقیق حاضر سعی شد تا نقش طول کرت‌های آزمایشی در دقت برآورد فرسایش خاک مورد بررسی قرار گیرد. جهت انجام تحقیق، تعداد 12 کرت آزمایشی با طول‌های 2، 5، 10، 15، 20 و 25 متر و عرض ثابت 2 متر در دو دامنه شمالی و جنوبی یکی از حوزه‌های آبخیز پایگاه تحقیقاتی حفاظت خاک سنگانه واقع در شمال شرقی استان خراسان رضوی مستقر گردید. به منظور کنترل عملکرد کرت‌های مورد بررسی، مقادیر روانآب و رسوب خروجی حوزه به مساحت حدود 1 هکتار به وسیله سامانه جمع‌آوری، اندازه‌گیری و برای مقایسه مورد استفاده قرار‌گرفت. در طول مدت تحقیق از اواخر آبان‌ 1385 تا خرداد 1386 به عنوان دوره بارندگی منطقه، 12 رگبار منجر به روانآب به وقوع پیوست که کلّیه داده‌های حاصل در خروجی کرت‌ها شامل رواناب، رسوب و غلظت جمع‌آوری و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل دلالت بر عدم ارتباط خطی تغییرپذیری روانآب، رسوب و غلظت رسوب در واحد سطح حاصل از کرت‌ها داشته و میزان متغیرها در واحد سطح نیز با افزایش طول کرت‌ها کاسته شده است. اختلاف مقادیر روانآب، رسوب و غلظت رسوب در دو دامنه شمالی و جنوبی حوزه معنی‌دار بوده که بر تفاوت عملکرد سطوح مختلف مورد مطالعه در ارزیابی خروجی آنها تاکید دارد. همچنین با افزایش طول کرت‌های مورد مطالعه از اختلاف عملکرد آنها در برآورد میزان متغیرهای مورد بررسی کاسته شد. نهایتاً طول 20 متر با لحاظ سطح غیرمعنی‌داری اختلاف با مقادیر به‌دست آمده از خروجی حوزه آبخیز به عنوان طول بهینه مورد استفاده برای ارزیابی متغیرهای روانآب و فرسایش انتخاب گردید. واژگان كلیدی: كرت فرسایشی، تخمین فرسایش، بار معلق، هدررفت خاك، پایگاه تحقیقاتی حفاظت خاک سنگانه، خراسان رضوی تهیه مدل بر آورد تولید رسوب رگبار ها در بخشی از حوزه آبخیز قشلاق استان کرد ستان نگارش: لیلا غلامی استاد راهنما : دکترسید حمید رضا صادقی استاد مشاور: دکترعبد الرسول تلوری مهندس عبد الواحد خالدی درویشان تاریخ دفاع: 27/4/1386 چكیده: فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه‌ها از محدودیت‌های اساسی در دستیابی به کاربری اراضی پایدار و حفظ کیفیت آب در آبراهه‌ها، دریاچه‌ها و دیگر منابع آبی به‌شمار می‌روند. از این‌رو بررسی فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب و ارزیابی عوامل حاکم بر آن از ضروریات مدیریت صحیح منابع موجود در یک حوزه آبخیز می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و واسنجی مدل‌های موجود تخمین فرسایش و رسوب (USLE, Hudson, EUSLE, USLE-M, AOF, MUSLE ، AUSLE، MUSLT و TAM) و تهیه مدل مناسب منطقه‌ای و تعیین نقش کنترل‌کنندگی بارش و رواناب در تخمین مقدار رسوب رگبارها در پارسل A حوزه سد قشلاق در استان كردستان به مساحت 27233 هكتار و از طریق اندازه‌گیری مستقیم کلیه متغیرهای مورد نیاز طی پاییز و زمستان سال 1385 و بهار سال 1386 انجام گرفت. به‌منظور انجام تحقیق حاضر پس از تعیین ایستگاه هیدرومتری در انتهای رودخانه چهل‌گزی، در طول هر رگبار سرعت آب و بلافاصله نمونه‌برداری از آب و رسوب به روش انتگراسیون عمقی در فواصل زمانی نیم‌ساعته در طول یازده رگبار صورت گرفت. با انجام تجزیه و تحلیل نمونه‌ها در آزمایشگاه میزان رسوب هر رگبار به‌دست آمده و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS13 و Excel بررسی گردید. همچنین كارآیی متغیرهای باران و رواناب در برآورد تولید رسوب رگبارها در حوزه آبخیز مذكور با استفاده از انواع رگرسیون دو و چند متغیره و با تغییر شكل مختلف داده‌های باران، رواناب و رسوب ارزیابی و مدل‌های بهینه با كمك معیارهای ضریب تبیین و خطای نسبی تخمین و تایید تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده از تحقیق حاضر ضمن تاكید بر ضرورت تداوم تهیه مدل‌های منطقه‌ای برای رسوب بر اختلاف معنی‌دار روش‌های موجود با یكدیگر دلالت داشته و نشان داد كه تنها مدل واسنجی TAM با ضریب تبیین 4/95%، خطای تخمین و تایید به‌ترتیب 05/29 و 40/38% بیشترین كار‌آیی در تخمین رسوب در حوزه مورد مطالعه را داشته است. اگرچه مدل‌ واسنجی شده MUSLE-S نیز با توجه به عدم اختلاف معنی‌دار میانگین‌ها از قابلیت استفاده در منطقه مورد مطالعه برخوردار می‌باشند. همچنین نتایج به‌دست آمده از این تحقیق بر اختلاف عملكرد متغیرهای بارش و رواناب در تبیین رسوب ناشی از رگبارها و برتری خصوصیات بارش شامل مقدار، شدت 20 دقیقه‌ای، شدت 30 دقیقه‌ای و انرژی جنبشی بر ویژگی‌های رواناب شامل حجم، ضریب رواناب، دبی پایه و دبی اوج در تولید رسوب دلالت داشته است. واژگان كلیدی: برآورد فرسایش خاک, تولید رسوب، رسوب‌نگار، مدل‌های رگباری، حوزه آبخیز قشلاق و استان کردستان. ورود به سیستم |سوالات متداول | راهنما | دوشنبه، ١٠ بهمن ١٣٩٠ © کلیه حقوق برای دانشگاه تربیت مدرس محفوظ است Powered by PASNA